Obsah Menu

Středověk - časový přehled

STŘEDOVĚK od r.476 (rozpad západní říše římské) do 1492 (objevení Ameriky) – chronologické seřazení zajímavostí a historických dat

768–814

 • vláda Karla Velikého ve Francké říši

800

 • korunovace Karla Velikého císařem = obnovení císařského titulu po vzoru Říše Římské

830–906

 • Velká Morava (knížata: Mojmír, Rastislav, Svatopluk, Mojmír II.)

843

 • rozdělení Francké říše verdunskou smlouvou mezi Karlovy vnuky na 3 díly

863

 • MORAVA – příchod Cyrila(Konstantina) a Metoděje

882

 • ČECHY – Metoděj přeložil Bibli do staroslověnštiny

885

 • smrt Metoděje a zákaz slovanských bohoslužeb

921

 • ČECHY – zavraždění kněžny Ludmily

935

 • ČECHY – 28.9. zavraždění knížete Václava

955

 • bitva u řeky Lech = římský král Ota I. s pomocí českého vojska porazil Maďary, zatlačil je do uherské kotliny a víceméně ukončil stěhování národů

973

 • ČECHY – první biskupství v Čechách v Praze (1.biskup Sas Dětmar, 2.Vojtěch rodu Slavníkovců)

995

 • ČECHY – 28.9. vyvraždění Slavníkovců v Libici

997

 • ČECHY – smrt Vojtěcha Slavníkovce, pochovaný v polském Hvězdně=nad jeho hrobem 1.polské arcibiskupství, později převezen do Prahy, chrámu sv.Víta

1003

 • ČECHY – 1. vyvražďování Vršovců

1014

 • ČECHY – 2. vyvražďování Vršovců

1119

 • ČECHY – začíná vznikat Kosmova kronika, kterou sepisuje děkan pražské kapituly při sv. Vítu. Jedná se o 1. českou kroniku, psaná je latinsky, přibližuje nám nejstarší dějiny a Kosmas ji dokončil za 6 let.

1039

 • POLSKO – český kníže Břetislav I. ukořistil ostatky sv. Vojtěcha z rodu Slavníkovců, pohřbeného ve Hvězdně a odvezl je do Prahy

1054

 • ČECHY – Přemyslovec Břetislav I. ustanovil stařešinský řád = vláda v rukou nejstaršího muže rodu

1085

 • ČECHY – korunovace Vratislava II. prvním českým králem(nedědičně), povýšil ho císař Jindřich IV.

1095

 • vyhlášení I.křížové výpravy papežem Urbanem II.

1100

 • ČÍNA – první zmínka o ochraně očí (dnešní sluneční brýle), nosili ji soudci, aby nebyli v očním kontaktu s pachateli

1116

 • MORAVA – na Luckém poli král Vladislav porazil Uhry na pláních u Hluku

1125

 • zemřel Kosmas, autor 1. české kroniky, psané latinsky

1158

 • ČECHY – druhý český král Vladislav II.(nedědičně), povýšil ho císař Fridrich I. Barbarossa

1172

 • ČECHY – dokončení Juditina mostu přes Vltavu v Praze, byl to 1. kamenný most v Čechách

1182

 • MORAVA-vznik Moravského markrabí

1210
-ČECHY – zahájení ražby brakteátů, které nahradily denáry

1212

 • ČECHY – 25.9. vydání Zlaté buly sicilské pro Přemysla Otakara I. císařem Fridrichem II. = dědičný královský titul,český panovník je jeden ze 7 kurfiřtů, kteří volí císaře, nedělitelnost státu (Morava,Čechy), zaručuje vládu panovníkovi zvolenému v Čechách ne dosazený z venku

1215

 • ČÍNA – Mongolové obsadili Peking a podmanili si Čínu

1223

 • ČECHY – nejstarší známé královské privilegium, udělil ho Přemysl Otakar I. městu Uničov

1227

 • MONGOLSKO – zemřel sjednotitel mongolů, chán Čingischán, jeho říše byla rozdělená mezi 4 syny

1231

 • vznik inkvizice a řádu Dominikánů, který ji měl hlídat, za papeže Inocence III.

1233

 • ČECHY – založena nejstarší gotická stavba u nás – ženský klášter klarisek u kostela sv. Františka v Praze. Založila ho dcera Přemysla Otakara I. Anežka, která byla r. 1989 svatořečená

1236

 • MONGOLSKO – Čingischánův vnuk Batu začíná dobývat území směrem na západ

1240

 • Mongolové dobyli Kyjev, napadli Polsko

1241

 • Mongolové projeli Moravou do Uher a zemi vyplenili

1252

 • MORAVA – na Moravu vpadli divocí Kumáni

1253

 • ČECHY – vznikl nejvyšší soudní orgán v zemi – zemský soud

1272

 • MORAVA – Přemysl Otakar II. povýšil Uh.Brod na královské město i s výsadami

1276

 • ČECHY – Záviš z Falkenštejna se postavil do čela odboje proti králi Přemyslu Otakaru II.

1278

 • bitva na Moravském poli a smrt Přemysla Otakara II. = Braniboři v Čechách

1282

 • ČECHY – po předchozí neúrodě vypukl velký hladomor

1283

 • ČECHY – 23.5. návrat následníka trůnu Václava II. ze zajetí a jeho vláda prostřednictvím otčíma Záviše z Falkenštejna

1286

 • MORAVA-král Václav II. pobýval v Uh.Brodě

1290

 • ČECHY – poprava Záviše z Falkenštejna před hradem Hluboká nad Vltavou

1306

 • ČECHY – 4.8. zavraždění Václava III. = vymření Přemyslovců v mužské linii

1307

 • FRANCIE – 13.10. byla na příkaz fr. krále Filipa IV. Sličného zahájená likvidace řádu Templářů a to vězněním a vyvražďováním jeho členů.

1309

 • přesídlení papeže z Říma do francouzského Avignonu na nátlak francouzského krále Filipa IV.Sličného, papeži v Avignonu do r.1377

1310

 • ČECHY – začátek vlády Lucemburků
 • vznik Dalimilovy kroniky, první česká kronika napsaná česky
 • rozsáhlé povodně ve východních Čechách a Kladsku

1312

 • FRANCIE – papež Kliment V., v té době sídlící v Avignonu pod dohledem francouzských králů, vydal bulu, v níž ruší řád templářů pro kacířství

1314

 • MORAVA – Matúš Čák Trančanský vypálil předměstí Uh.Brodu a pustošil po okolí
 • FRANCIE – v Paříží byl upálený poslední templářský velmistr Jacques de Molay. Na hranici proklel přítomné hodnostáře: papeže Klimenta V., který za měsíc potom zemřel, fr. krále Filipa IV. Sličného – zahynul po pádu z koně v témže roce
 • ČECHY – tímto rokem končí první česky psaná kronika Dalimilova, která má 106 kapitol a dodatky, které popisují události do r. 1325.

1326

 • ČECHY – Eliška Přemyslovna, dcera Václava II., se poprvé snažila o svatořečení Anežky Přemyslovny – neúspěšně

1328

 • FRANCIE-konec vlády Kapetovců, nová vláda rodu z Valois

1329

 • ČECHY – zemřel Jindřich z Lipé, zástupce krále Jana Lucemburského a nejmocnější muž v Čechách té doby, také milenec královny vdovy Elišky Rejčky

1337–1453

 • stoletá válka mezi Anglií a Francií

1342

 • ČECHY-povodeň v Praze strhla jediný most (Juditin) přes Vltavu

1344

 • ČECHY- položení základního kamene k chrámu sv.Víta, začal stavit Matyáš z Arrasu, dokončil Petr Parléř, povýšení biskupství na arcibiskupství

1346

 • bitva u Kresčaku, kde padl český král Jan Lucenburský, jeho vládu přebírá Karel IV.

1347

 • ČECHY-korunovace Karla IV.českým králem na Pražském hradě

1347–1352

 • EVROPA – doposud největší morová rána, další mor v 1380, 1390, 1403–1406, 1414–1415

1348

 • ČECHY-založení univerzity v Praze (fakulty:teolo­gie,medicína,pří­rodověda,práv­ní)
 • založení Nového Města pražského
 • zahájení stavby hradu Karlštejn
 • MORAVA – v Brně a Olomouci byly založeny zemské desky, do nichž se zapisoval majetek svobodných (ne poddaných) obyvatel

1352

 • umírá stavitel Matyáš z Arasu

1355

 • korunovace Karla IV. římským císařem v Římě + jeho 3. žena Anna Svídnická jako císařovna

1357

 • ČECHY – stavba nového kamenného mostu přes Vltavu v Praze (Karlův)

-27.3. slavnostní otevření hradu Karlštejn, jehož stavba trvala 9 let

1368

 • ČÍNA – v Číně nastupuje dynastie Ming a konec mongolské říše

1378

 • ČECHY – 29.11. zemřel Karel IV., už při smutečním obřadu byl nazvaný Otcem vlasti
 • papežské schizma = zvolení dva papežové, jeden v Římě a druhý v Avignonu

1390

 • ANGLIE – z tohoto roku pochází nejstarší písemný doklad o výrobě sýrů, zapsal ho kuchař krále Richarda II.

1391

 • ČECHY – 24.5. založení Betlémské kaple, byla dostavěná za 3 roky, známá jako kazatelna Jana Husa

1393

 • ČECHY – umučen vikář arcibiskupa Jan z Pomuku na příkaz krále Václava IV. Jan z Pomuku (známý také jako Jan Nepomucký) byl svatořečený roku 1729

1394

 • MORAVA – Uhři obléhali Uh. Brod a pustošili celé okolí

1402

 • ČECHY – Jan Hus začíná kázat v Betlémské kapli

1415

 • 6.7. upálení Jana Husa v Kostnici

1419

 • ČECHY – 30.7. zahájení husitské revoluce, Pražští husité pod vedení Jana Želivského provedou převrat na Novém Městě pražském = 1. defenestrace

-16.8. umírá král Václav IV.
-lidé očekávali konec světa

1420

 • ČECHY – 25.3. bitva u Sudoměře, vítězství Jana Žižky z Trocnova

-1. křížová výprava proti husitům

1421

 • MORAVA – husité vypalovali města a hrady v okolí Uh. Brodu
 • ČECHY – 2. křížová výprava proti husitům

1422

 • ČECHY – král Zikmund, syn Karla IV., odváží z husitských Čech 500 vozů pokladů, které nashromáždil jeho otec. U Německého Brodu ho zastavilo husitské vojsko a rozkradlo skoro 4000 vzácných předmětů

1423

 • MORAVA – Jan Žižka bojoval u Uh. Brodu

1424

 • ČECHY – 11.10. umírá Jan Žižka u Přibyslavi

1426

 • ČECHY – 3. křížová výprava proti husitům

1427

 • ČECHY – 4. křížová výprava proti husitům

1431

 • FRANCIE – upálení Jany z Arku
 • ČECHY – 5. křížová výprava proti husitům

1432

 • ČECHY – v červenci ničivá povodeň v Praze, která poškodila Karlův most

1434

 • ČECHY – bitva u Lipan

1453

 • konec stoleté války (Anglie x Francie)

1455

 • NĚMECKO – Johan Gutenberg v Mohuči vynalezl knihtisk, 1. tištěná kniha vůbec byla bible a tisk trval 3 roky

1468

 • ČECHY – byla zřízená 1. česká tiskárna – v Plzni, 1. česká vytištěná kniha byla Trajánská kronika o dobytí Tróje

1471

 • MORAVA – vpád uherského krále Matyáše na Slovácko.

  Mnoho vesnic bylo vypáleno a lidí odvlečeno do zajetí.

1483

 • MORAVA – mor na moravském Slovácku pomřela skoro

  polovina obyvatel.

1485

 • ANGLIE-začátek vlády rodu Tudorovců