Obsah Menu

český král a císař Karel IV. - život v datech

Karel IV. vládl 1346–1378

 • 1316

++14.5. narození, při křtu dostal jméno Václav (otec Jan Lucemburský, matka Eliška Přemyslovna)

 • 1317
 • 1318

++22.11. se mu narodí bratr Přemysl Otakar, který se nedožil dospělosti

 • 1319

+v lednu, po manželské hádce, utekla královna Eliška i s dětmi na Loket, král Jan dobyl hrad a vykázal manželku i s dětmi na Mělník. Tříletý Václav a následník musel zůstat na Lokti. Od tohoto okamžiku už matku neviděl. Po pár měsísích byl převezen na Křivoklát.

 • 1320
 • 1321

+umírá abatyše Kunhuta, sestra Václava II. a teta jeho matky Elišky Přemyslovny

 • 1322

++12.2. se mu narodí bratr Jan Jindřich, pozdější moravský markrabí

 • 1323

++27.3. se mu narodí sestry – dvojčata, Eliška (umírá v dětství) a Anna, manželka Oty Habsburského
++4.4. Karel odjíždí z Křivoklátu do Francie na příkaz otce Jana Lucemburského. Bydlel v královském venkovském sídle, na hradě St. Germain-en-Leye u Paříže a jeho malý dvůr financoval francouzský král.
++15.5. biřmování Václava, kdy přijímá jméno svého kmotra, franc. krále Karla IV., posledního Kapetovce, Karel
++15.5. – 1. svatba se sestřenicí fr. krále Karla IV. a sestrou budoucího krále Filipa VI., Markétou Blankou z Valois. Po hostinách Markéta Blanka opouští Paříž, její manžel Karel zůstává.
++15.5. – ve stejný den, který se konala svatba a biřmování Václava-Karla IV, konala se i korunovace jeho tety, Marie Lucemburské, francouzskou královnou.

 • 1324

++25.3. zemřela Karlova teta, fr. královna Marie Lucemburská

 • 1325

++Karel se stěhuje z venkovského sídla do pařížského královského paláce

 • 1326
 • 1327
 • 1328

++po smrti strýce, francouzského krále Karla IV. usedá na trůn nevlastní bratr jeho manželky Markéty Blanky z Valois. Karel pociťuje zmrazení vztahů s královským dvorem, i když byl nadále vnímán jako vznešený host
+17.2. se poprvé setkává s Pierrem de Rosierem, který ho upoutal svým kázáním na Popeleční středu a později ovlivní Karlův život

 • 1329

++kralevic Karel přijímá ve Francii posly ze Zhořelecka, jako zákonný dědic, s přáním znovu připojit Zhořelecko k českým kořenům

 • 1330

++kralevic Karel a jeho manželka Blanka z Valois spolu začínají žít, podle středověkých tradic dosáhl plnoletosti
++v dubnu se z Francie přestěhoval do Lucemburska
++16.9. se v Innsbrucku žení jeho bratr Jan Jindřich a bere si za manželku Markétu Maultasch, dědičku Tyrolska
++28.9. umírá jeho matka Eliška Přemyslovna

 • 1331

++král Jan Lucemburský povolal svého syna do severní Itálie hájit zájmy rodu, Karel sem dorazil o velikonocích. Třetí den po příjezdu byla otrávená jeho družina při jídle. Karla zachránila jeho zbožnost a zdržení se na mši.
++začátkem dubna byl slavnostně uvítán v Parmě, setkal se s otcem, který odjel a kralevice Karla zde zanechal jako svého zástupce
++koncem roku se usídlil v Parmě, kde měl malý dvůr a vlastní kancelář

 • 1332

++28.7. se v Melunu vdávala jeho sestra Jitka (Bonna) za budoucího krále Francie Jana
++25.11. (den sv. Kateřiny) byl Karel v Itálii raněn a vyvázl spíš náhodou v boji se spiklenci o pevnost San Felice. Následně na to byl pasován na rytíře.

 • 1333

++v lednu přesídlil do Luccy, kde se tituluje jako prvorozený syn českého krále a pán Luccy
++v únoru mu do Itálie na pomoc přijíždí otec Jan a bojovali a plenili spolu
++v Itálii, nedaleko Luccy, založil městečko s hradem Monte Carlo
++15.8. se mu v Terenzu zdál sen, který podrobně popisuje ve svých pamětech a který bral jako varování – omezit nespoutaný a smilný život
++král a kralevic opouští Itálii, pro nemožnost udržení moci. Jan se vrací do Lucemburska a Karel se rozhodl pro návrat do Čech
++6.10. v Meranu jednal s Jindřichem Korutanským o nesplaceném věnu za bratra Jana Jindřicha
++na cestě do Čech se ještě zastavil v Bavorsku u své sestry Markéty a jejího manžela Jindřicha XIV. Dolnobavorského
++30.10. vstoupil do Prahy. Po 11-ti letech překračuje hranice českého království a vrací se domů. Hrad byl neobyvatelný, proto se ubytoval v měšťanském domě. Zapomněl česky.
+v prosinci navštívil Budyšín a Žitavu, patřící českému království. Vydává zde listinu, kde se označuje jako prvorozený českého krále

 • 1334

++na jaro přesídlil do domu pražského purkrabího Hynka Berky z Dubé a začal budovat hrad, který byl od Braniborů v Čechách a od požáru r. 1303 v ruinách
++otec ho jmenoval moravským markrabětem. Proč znovu zavedl tento titul a neudělil mu titul mladšího krále je otázka. Třeba se mu zdál co do kompetencí méně nebezpečný.
++povolává svou manželku Markétu Blanku do Prahy. 12.6. se po několikaletém odloučení setkávají
++24.7. se v Praze rozhořely boje mezi mnichy, za které se postavilo německé obyvatelstvo a kněží podporované Čechy
++v srpnu objíždí se svou manželkou Blankou království a navštěvuje Olomouc a Brno
++v prosinci se v Bois de Vincennes znovu žení otec Jan Lucemburský a bere si Beatrix Burbonskou

 • 1335

++v únoru se koná svatba jeho sestry Anny s Ottou Habsburským
++24.5. se mu narodí dcera Markéta (matka Blanka z Valois)
++v průběhu roku ještě vojensky operoval ve Slezsku kvůli zájmu o Svídnici a Javorsko
++na podzim odjíždí do uherského Visegradu, kde se měla konat česko-polská jednání o rezignaci českého krále na polskou korunu, rezignaci polského krále na území Slezska, Opolska a Vratislavi ve prospěch Českého království a úpravě česko-polských hranic
++24.11.zemřel poslední vratislavský vévoda Jindřich VI. Karel jel dle smlouvy z r. 1327 převzít zemi
++v prosinci jede do Tyrol na pomoc bratrovi Janu Jindřichovi

 • 1336

++2.1. přijela do Prahy 2. manželka Jana Lucemburského, Beatrix
++na podzim jede z Tyrol od bratra do Bavor za otcem
++roztržka s otcem Janem, který Karlovi odebral všechny hrady a správcovství v Čechách a na Moravě, v listinách se znovu tituluje jako prvorozený

 • 1337

++v lednu odjíždí i s otcem do boje proti pohanským Prusům a do Litvy. Cestou zpět se Janovi Lucemburském zhoršil zrak a oslepl na pravé oko
++25.2. se v Praze narodil Karlův nevlastní bratr Václav (otec král Jan, matka Beatrix)
++4.4. se vrací do Čech z křížové výpravy a několik týdnů se zdrží ve Vratislavi
++18.5. korunovace Karlovy macechy českou královnou, po níž uražená nová královna rychle odjíždí a syna Václava nechává v Praze
++král Jan vykazuje Karlovu manželku Blanku do Brna a také sám odjíždí
++kralevic Karel jede do Tyrol za bratrem Janem Jindřichem. Při cestě ho obklíčili Benátčané a Karlovi se podařilo uprchnout v rybářské bárce. Členové jeho doprovodu byli propuštěni za několik dní.
++v Meranu zemřel jeho rádce a přítel Bušek z Velhartic, jehož tělo bylo vypraveno do Čech za Karlovou družinou
++19.11. se vrací ze svého dobrodružství v Tyrolech do Brna

 • 1338

++v únoru zajel za uherským Karlem Robertem projednat sňatek své dcery Markéty s uherským princem Ludvíkem
++usmíření kralevice Karla s otcem Janem a přesídlení Karla do Prahy
++v červenci ho volá otec do Frankfurtu na schůzku s císařem Ludvíkem Bavorem
++na podzim vojensky zasáhl proti loupežnému pánu Mikuláši z Potštejna a kázal pobořit jeho hrad Choceň na Chrudimsku
++neúroda, hlad a kobylky

 • 1339

++20.4. odjel na osobní schůzku s otcem do Miltenbergu nad Mohanem, aby se postavil proti jeho smlouvě s císařem
++v květnu přijeli oba do Prahy a Karel znovu vyrazil proti Mikuláši z Potštejna a přikázal zbořit jeho hrad Potenštejn, kde loupežný pán zahynul
++v červenci a srpnu odjel s otcem do Slezska vyřídit neshody s tamním biskupem (zabavili a obsadili biskupův hrad)
++v září jeli do Francie pomoci ve válce proti Anglii. Nakonec oba odjeli na jih, kde si král Jan nechal léčit oči, ale oslepl i na druhé
Karel byl v těchto chvílích s ním, sblížili se a od teď se společně domlouvají na politických činech
++inicioval založení kapituly Všech svatých na Pražském hradě

 • 1340

++v Avignonu se setkává se svým přítelem Pierrem de Rosierem a vzájemně si předpovídají posty největší moci (papež a císař)

 • 1341

++v Tyrolech pomáhá bratrovi Janu Jindřichovi s udržením moci, nakonec se s ním vrací do Čech
++Karel byl uznán českým sněmem i králem Janem za následníka trůnu.
++nechává vyhotovit českou korunovační korunu, dochovanou do dnes a nazvanou svatováclavská
++29.9. se účastní svatby polského krále Kazimíra a Adléty Hessenské. Při zpáteční cestě se zastavil ve Slezsku a přijal hold panovníka a lenní sliby ve Vratislavi, Hlohově a Poznani

 • 1342

++narození dcery Kateřiny (matka Markéta Blanka z Valois)
++odjíždí do Slezska uzavřít spor s vratislavským biskupstvím
++v únoru odjíždí král Jan z Čech a nechává Karlovi plnou vládu na 2 roky
++vypsal mimořádnou generální berni, aby mohl začít s opravou zadluženého království
++7.5. byl zvolen papežem Karlův učitel a přítel z Francie, Pierre de Rosiéres, který přijal jméno Klement VI. = důležité pro Karlovu politickou kariéru
++16.7. se účastní ve Stoličném Bělehradě pohřbu uherského krále Karla Roberta z Anjou

 • 1343
 • 1344

++v lednu jede s bratrem Janem Jindřichem do Domažlic na schůzku s císařem, kterou překazil a neuznal otec Jan Lucemburský
++v únoru odjel na pozvání nového papeže do Avignonu přes Lucembursko, kde se setkal s otcem a v cestě pokračují spolu
++přítel a nový papež Klement VI. povýšil 30.4. pražské biskupství na arcibiskupství
++začátek stavby chrámu sv. Víta, ke kterému položil základní kámen král Jan i kralevic Karel. Karel přivezl z Francie stavitele Matyáše z Arrasu
++na konci roku se s otcem účastní 3. výpravy proti Prusům a Litvě. Jan se potom vracel do Lucemburska a Karel přes Polsko do Čech, v Kališi byl zajat polským Kazimírem, za pomoci Bolka Svídnického. Vyvázl lstí.

 • 1345

++do května s otcem Janem plenili Svídnici za zradu v minulém roce

 • 1346

++v březnu jedná v Lucembursku s otcem a prastrýcem Balduinen o vlastní volbě římským králem
++v dubnu odjíždí do Avignonu domluvit podrobnosti volby s papežem
++11.6. byl zvolen římskoněmeckým králem 5-ti kurfiřty ze 7
++26.8. se účastní bitvy u Kresčaku, která se stala osudnou pro jeho otce Jana. On sám se zotavuje ze zranění
++26.11. korunovace Karla římskoněmeckým králem v Bonnu, protože korunovační město Cáchy mu nechtělo otevřít brány

 • 1347

++22.1. odjíždí do Rakouska a Uher získat spojence proti císaři Ludvíku Bavorovi
++od března do července bojoval v Tyrolech (poražen) a v Bavorech (nerozhodně)
++2.9. byl korunován, spolu se svou manželkou Blankou českým králem v rozestavěném chrámu sv. Víta. Korunu mu na hlavu položil 1. český arcibiskup a jeho pozdější rádce Arnošt z Pardubic. Karel nechal k tomuto zhotovit už dříve nové korunovační klenoty – svatováclavské
++13.10. vytáhl do pole proti císaři Ludvíku Bavorovi, 16.10. obdržel zprávu, že císař zemřel při honu na medvědy v Mnichově. Karel dál pokračuje na cestě říší s malou skupinou věrných a města mu postupně vzdávají hold, jako novému německořímskému panovníkovi
++21.11. zakládá na Novém městě benediktinský klášter Marie Sněžné a získává od papeže povolení k slovanské bohoslužbě. Povolává mnichy z Dalmácie, Chorvatska a Bosny

 • 1348

+8.2. nařídil budování Nového Města pražského, čímž se Praha zařadila mezi největší města Evropy
++26.3. položil základní kámen Nového města pražského
+7.4. založil v Praze univerzitu, 1. vysoké učení v samém středu Evropy
+7.4. rozdělil Moravu na 3 správní celky (markrabství, biskupství a opavské vévodství) podléhající přímo českému králi
++23.4. přijal poselství anglického Eduarda III., který mu vzdal hold, jako římskému panovníkovi
++10.6. nařídil stavbu hradu Karlštejn, kde plánoval uložit říšské korunovační klenoty a svou sbírku svatých relikvií. První stavitel byl Matyáš z Arrasu, základní kámen položil pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
++na Moravě založil zemské desky, kam se zapisoval majetek svobodných obyvatel
++v létě zřídil bratrství všech umělců , pozdější uměleckou akademii
++připojil území Dolní Lužice a začal pro české království používat název Země Koruny české
++1.8. zemřela jeho 1. manželka Blanka z Valois
++11.9. zemřela jeho sestra Jitka (Bona), manželka následníka francouzského trůnu
++v září nastrčil falešného markraběte Braniborského – Waldemara-díky němuž odebral Branibory Ludvíku Braniborskému, synu bývalého císaře Ludvíka Bavora
++v listopadu jel do Svídnice, kde se udobřil s Bolkem Svídnickým a Kazimírem Polským

 • 1349

++zemřela dcera Markéta z 1. manželství s Blankou z Valois
++27.2. se schází na ostrově Tholen s anglickým Eduardem III. a jeho dcerou Isabelou a ruší s ní zasnoubení, které mu nedoporučil přítel papež
++4.3. se žení, jeho 2. manželka je Anna Falcká, dcera Rýnského falckraběte Rudolfa
++22.3. svolal říšský sněm do Špýru
++v květnu bojoval kolem Mohuče proti Guntheru ze Schvarzburga, dokud od něho nezískal uznání za jediného římského krále
++druhá korunovace římskoněmeckým králem, tentokrát v korunovačním městě Cáchy
++12.6. se i manželkou Annou účastní pohřbu svého bývalého protivníka o korunu římského krále Guntheza ze Schwarzburgu
++1.11. korunovace Anny Falcké českou královnou
++26.12. Moravské markrabství udělil svému bratru Janu Jindřichovi, který se stal mor. markrabím

 • 1350

+17.1. se mu narodil syn Václav (matka Anna Falcká)
++v únoru se v Budišíně schází s říšskými knížaty a řeší otázku Branibor a falešného Waldemara,kde přiznal podvod s ním
++12.3. jel do Mnichova pro říšské korunovační klenoty. Do Prahy se vrátil 21.3.
++v říjnu Karel těžce onemocněl, snad zánětem nervů a míšních kořenů nebo po úrazu krční páteře, jak tvrdí současní znalci, snad otráven, jak se tehdy říkalo. Byl nehybný a dlouhodobě upoutaný na lůžko. Od této doby chodil nakloněný dopředu, audience poskytoval vždy v sedě a prsty rozcvičoval vyřezáváním dřeva nebo pletením košíků
++v listopadu zasnubuje svého syna Václava s 11-ti letou Annou Svídnickou

 • 1351

++až v lednu se pokusil na svou první vyjížďku po nemoci do Žitavy
++30.12. zemřel na hradě Žebrák Karlův syn Václav z 2. manželství
++dal budovat klášter v Tachově a v Praze

 • 1352

++v únoru jel osobně ve zbrani řešit spory pánů na česko-rakouské hranici
+zemřel Matyáš z Arrasu a Karel pozastavil jeho stavby do nalezení nového stavitele
++6.12. zemřel Karlův přítel, papež Klement VI.

 • 1353

+2.2. náhle zemřela jeho 2. manželka, Anna Falcká
++v březnu jel do Vídně na námluvy s Annou Svídnickou, původně snoubenkou syna Václava, která tam byla na vychování
++27.5. se v Budíně žení s Annou Svídnickou, neteří Bolka Svídnického
++v červenci jedou manželé do Svídnice
++28.7. korunovace 3. manželky českou královnou

 • 1354

++zakládá klášter sv. Ambrože v Praze
++21.1. umírá Karlův prastrých, arcibiskup Trevírský, Balduin Lucemburský
++od 9.2. Karel a Anna na cestách po říši
++v září vyrazil z Norimberka přes Řezno na korunovační jízdu do Říma, kde se setkává s básníkem Petrarkou
++10.11. z Padovy poslal do Čech pro manželku Annu a vojsko

 • 1355

++4.1. vjel slavnostně do Milána a 5.1. přijal železnou korunu Lombardskou
++18.1. se v Pise setkává se svojí 3. manželkou a zakládá zde klášter sv. Kateřiny (dokončený 1367)
++5.4. korunovace římským císařem v Římě, spolu s 3. manželkou Annou Svídnickou
++v noci z 20. na 21.5. málem uhořel i s Annou v domě od úmyslně zapáleného požáru v Pise
++při korunovační jízdě se zastavil v Terenzu, místě kde se mu v mládí zdál podivný sen a založil zde augustiánskou kanonii
++1.7. už byl v Řezně a 8. 7. v Norimberku a 15.8. opět v Praze
++v říjnu se na českém sněmu snažil prosadit nové zákony, které sepsal do sbírky Maiestas Carolina. Díky velkému odporu domácí šlechty raději řekl, že zákoník nešťastně shořel

 • 1356

++v lednu na říšském sněmu v Metách si nechal schválit nezávislost Koruny české na říši a českého panovníka povýšil na 1. místo mezi kurfiřty. Vše zakotvil v Zlaté bule.
++v únoru je i s Annou v Brně u svého bratra Jana Jindřicha
++29.4. přijíždí do Prahy polský král Kazimír
++novým stavitelem Karlových děl se stal Petr Parléř, který navázal na Matyáše z Arrasu

 • 1357

++27.3. slavnostní otevření hradu Karlštejna
++9.7. položení základního kamene nového mostu přes Vltavu, později nazývaného Karlův most. Původní Juditin strhla povodeň v r. 1342
++cesta do Vídně, kam ho doprovází 1500 jezdců

 • 1358

++19.3. narození dcery Elišky (matka Anna Svídnická)

 • 1359

++mor a hlad v Evropě

 • 1360

++v květnu cestoval do Trnavy (v té době patřila k Uhrám)
++v srpnu svedl krvavou vítěznou bitvu s rakouskými hrabaty u Schorndorfu
++založil klášter sv.Servita pod Vyšehradem

 • 1361

++26.2. se v Norimberku narodil syn Václav, pozdější král
Václav IV. (matka Anna Svídnická). Karel ho nechal vyvážit zlatem, které poslal do Cách kostelu Karla Velikého
++11.4. se konají v Praze křtiny malého Václava
++nechal stavit hrad Kašperk
++tohot roku vypukl opět mor, ke kterému se přidala neúroda

 • 1362

++11.7. zemřela po porodu i s novorozenětem 3. manželka Anna Svídnická

 • 1363

++v lednu přebýval v Německu
++v dubnu v Krakově 4. svatba Karla s 16-ti letou Eliškou Pomořanskou, dcerou pomořanského knížete Bogislava a vnučkou polského Kazimíra
+15.6. proběhla korunovace Karlova syna Václava IV. českým králem. Tento akt si Karel IV. prosadil proti vůli arcibiskupů i ostatních rádců
++18.6. korunovace 4. manželky Elišky Pomořanské českou královnou

 • 1364

++10.2. svolává do Brna na Špilberk sjezd s uherským Ludvíkem a uherským Rudolfem a uzevře dědičné smlouvy
++zemřel Karlův rádce a přítel Arnošt z Pardubic

 • 1365

++18.6.odjíždí do Arelantského království (ač území náleželo Francii, bylo v manství říše Římské) a nechal se tam korunovat králem Arelantským
++po korunovaci navštívil v Avignonu papeže Urbana V.
++5.7. už byl ve Štrasburku, kde ho obklíčili Malandrinové a Arnold z Cervoly. Císař Karel jejich vojska rozprášil
++na pozvání krále přijíždí z Itálie mistr Theodorik, aby vytvořil obrazovou výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně (dokončená 1371/72)

 • 1366

++19.3. svatba dcery Kateřiny z 1. manželství s Ottou Braniborským a Elišky z 3. manželství s Albrechtem Habsburským
++11.7. se narodila dcera Anna, budoucí anglická královna (matka Eliška Pomořanská)
++30.7. založil v Praze Karlovu kolej, která se stala významnou částí Karlovy univerzity
++na Žitevsku zakládá klášter
++cestuje do Říma

 • 1367
 • 1368

++14.2. se mu narodil syn Zikmund, pozdější král uherský a český (matka Eliška Pomořanská), Karel IV. je zrovna v Norimberku
++k zemím Koruny připojuje Lužici a Svídnicko
++2.4. jede s manželkou Eliškou na druhou císařskou jízdu do Říma. 21.9. se probojoval k Římu, kde se setkává s papežem Urbanem V. a uctil hlavu křesťanstva tak, že sám sesedl z koně a šel pěšky vedle koně s papežem. Novorozený Zikmund zůstal v Praze.
++1.11. je v Římě korunovaná císařovnou 4. manželka Eliška Pomořanská
++v prosinci zakoupil v Římě dům v blízkosti Campo di Fiore pro čechy putující do Itálie a pojmenoval ho Český hostinec neboli špitál

 • 1369

++leden trávil v Sieně, kde bojoval proti šlechtě i lidu , kteří se postavili proti jeho vikáři. Nakonec Karla uvěznili v paláci a on svolil k nové volbě vikáře
++v létě pobýval v Lucce, kde zřídil novou vládní formu, která přetrvala celá století. Vymanil ji z panství Pissa.
++v srpnu spěchá do Slezska obhájit zděděné statky v Lužici proti polskému Kazimíru a uherskému Ludvíkovi. Všechny vyplatil mimořádně vypsanou berní v Čechách

 • 1370

++z jara vyjel do Lužice založit pevný hrad u Furstenberka, jako pevný bod pro další války s braniborskými knížaty
++v květnu na hradě Karlštej těžce onemocněl. Císařovna Eliška šla pěšky z Karlštejna do Prahy obětovat na hrob sv. Zikmunda 8 misek z ryzího zlata jako poděkování za jeho uzdravení
++13.6. se konaly zásnuby syna Václava IV. z 3. manželství s Johanou Bavorskou
++15.6. se mu narodí syn Jan Zhořelecký (matka Eliška Pomořanská)
++29.9. v Norimberku svatba syna Václava IV. a Johany Bavorské
++17.11. korunovace Johany Bavorské českou královnou
++věže pražského hradu dal pokrýt silně pozlaceným olovem, až se do dálky odrážel jejich třpyt

 • 1371

++od června do srpna vede válku proti intrikujícímu manželovi své dcery Kateřiny, Ottovi Braniborském
++v srpnu opět v Praze

 • 1372

++13.3. narození syna Karla (matka Eliška Pomořanská)
++v květnu jel do Porýní osvobodit nevlastního bratra Václava Lucemburského ze zajetí u Julišského vévody

 • 1373

++29.5. začal válku v Braniborsku proti markraběti Ottovi a jeho bratru Fridrichovi Bavorskému
++15.8. bylo uzavřené příměří a Karel k zemím Koruny české přikoupil Braniborsko, které později nenávratně zastavil jeho syn Zikmund
++4.9. zemřela jeho dcera Eliška z 3. manželství s Annou Svídnickou

 • 1374
 • 1375

++celý rok uplácí a smlouvá s kurfiřty o volbě syna Václava IV. německořímským králem
++12.11. umírá Karlův bratr, moravský markrabí Jan Jindřich. Markrabství se ujímají jeho synové, Jošt a Prokop, což vede k bojům o vládu a utiskování moravských obyvatel

 • 1376

++6.7. korunovace syna Václava IV. a jeho manželky Johany Bavorské římskoněmeckým králem

 • 1377

++11.12. dokončil svou poslední vůli, ve které rozděluje říši mezi své syny
++Karlova poslední cesta do Francie. Doprovázel ho syn
Václav IV., bratr Václav Lucemburský a mnoho pánů z Čech a říše

 • 1378

++4.1. vjíždí do Paříže
++na podzim spadl z koně nebo ze schodů. Při tomto pádu si zlomil stehenní kost a byl upoutaný na lůžko. Dostal zápal plic, kterému podlehl.
++29.11. zemřel tři hodiny po západu slunce
++16.12. pohřben v chrámu sv. Víta