Obsah Menu

750 LET OD PRVNÍ ZMÍMKY

článek vydaný v Nivnických novinách 4/2011

Pro nedostatek jakéhokoliv materiálu nevíme, kdy byla Nivnice poprvé osídlena. I když v okolních obcích vykopávky život dokazují, přímo v Nivnici takové potvrzení chybí. Na okraji nivnického katastru u Slavkova, na Nivnických čtvrtkách, bylo nalezeno pohřebiště pasteveckých nomádů bez trvalých sídel, kteří zde procházeli před dobou bronzovou. Další nález měděného vědra ve stejné lokalitě ukazuje na žárové pohřebiště z 2. – 3. stol. n.l.
Jiný pohyb lidí přes naše území předložily 2 hroby z období stěhování národů nalezené při stavbě budov na území dnešní firmy Linea a osada okolo Slováckých strojíren.

Z těchto nevýrazných nálezů nelze doložit existenci naší obce. Můžeme pouze předpokládat pohyb lidí po našem katastru, a to navíc v okrajových částech.

Zatímco pozemky podél řeky Olšavy byly osídleny od nepaměti, a sousedním Uherským Brodem procházela cesta, která spojovala český stát s Uhrami, pro život v Nivnici nemáme žádné důkazy. Pouze zmínku z r. 1217, kde se popisuje cesta z brodu na řece Olšavě proti toku Korečnice. Korečnice je starší název Nivničky, která protéká naší obcí. Nejdůležitější cesta do Uher vedla do 13. stol. n. l. přes Nivnici. Zda Nivnici už tehdy osídlenou, to se neví.

První písemná zmínka o osadě Nynnicz s přesným vytyčením její hranice je datovaná 21. srpna 1261. Jedná se o obsáhlý latinsky psaný spis pečetěný olomouckým biskupem Brunem a mnoha předními moravskými pány v Olomouci v kapitule Dominikánů.

A díky komu tento spis vznikl? Díky komu můžeme letos slavit 750 let od nejstarší dochované písemné zmínky o Nivnici? Je to fundátor Smil ze Zbraslavi a Střílek.

Jeho otcem byl významný moravský šlechtic, pohybující se v blízkosti českého krále Přemysla Otakara I., Gerhard ze Zbraslavi (Zbraslav u Brna). Gerhard měl několik dětí, z nichž jsou především známí 3 synové, všichni důvěrní spolupracovníci krále Přemysla Otakara II.

Prvním z nich byl Kuna. Ten nechal postavit hrad Kunštát a už v r. 1280 se píše jako Kuna ze Zbraslavi a Kunštátu. Kuna je zakladatel známého rodu pánů z Kunštátu, kteří byli v pozdějších letech také majiteli Nivnice.
Další syn Boček ze Zbraslavi a Jaroslavic založil v r. 1252 cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou.
Posledním z bratrů je nám známý Smil ze Zbraslavi a Střílek.

V roce 1251 spravuje jako purkrabí znojemský hrad a v letech 1255 – 1272 se uvádí jako přerovský kastelán a purkrabí na hradě Brumov. Po smrti bratra Bočka převzal správcovství pernecké provincie. Za své služby dostal od krále Přemysla Otakara II. několik vsí okolo Přerova, území mezi Bučovicemi a Kyjovem, pozemky v Lucku (zde se nachází i katastr Nivnice) a v neposlední řadě ves Střílky, kde Smil nechal zbudovat hrad a začal se psát jako Smil ze Zbraslavi a Střílek.

Po vzoru svého bratra založil cisterciácký klášter Smilheim ve Vizovicích. A protože se svou ženou neměli žádné děti, daroval značnou část majetků tomuto klášteru. Tak se osada Nivnice stala klášterní vsí a zůstala jí asi na 200 let. Poté se v držení střídali světští feudálové. Smil ze Zbraslavi a Střílek zemřel kolem roku 1273.