Obsah Menu

Nivnice - 1948-1989 -doba komunismu

Nivnice od 1948 do 1989 – doba komunismu

KUPŘEDU, LEVÁ, ZPÁTKY NI KROK

V roce 1948 se k vládě v Československu dostala Komunistická strana a u moci se udržela do 17.11.1989.
Voleb vlády a parlamentu se museli všichni účastni povinně a volit dané kandidáty.
Začalo systematické vymývání mozků. Zákaz a odstavení od všeho západního (imperialistic­kého), protože náš velký bratr byl Sovětský svaz, který jsme museli oslavovat při každé příležitosti.
Náboženstvím se stal marxismus-leninismus.

Postupně se začaly znárodňovat všechny živnosti a majetek soukromníků přešel do rukou lidu.

Začaly se zakládat Jednotná zemědělská družstva.
V Nivnici bylo založeno JZD 1.5.1949 a v počátku mělo 72 členy s 350 ha půdy.
V sobotu 8.9.1951 po žních došlo k rozorání mezí na celém katastru a zcelování pozemků = zabavení půdy sedlákům.
Postupně i tito sedláci vstupovali, pod výhružkami, do JZD. Nejvíce v letech 1959/60, kdy mělo družstvo již 450 členů.

OSLAVY SVÁTKU PRÁCE

Svátek práce 1.5. se vždy oslavoval průvodem, který začínal ráno kolem 7 hod. u budovy horní školy a prošel celou Nivnicí až k družstvu (JZD). Průvod byl samozřejmě povinný. V čele průvodu nesli 4 pionýři za cípy státní vlajku, následovala muzika, žactvo, podobizny Lenina, Marxe, Engelse a našeho úřadujícího prezidenta, potom mimoškolní mládež, hasiči, Svazarm a jiné organizace, dospělí a starší občané. Každý účastník nesl mávátko a někteří transparenty s hesly:
Volíme mír!
Ať žije věčné spojenectví a přátelství lidu SSSR a ČSSR!
Jdeme cestou míru!
Zdravíme slavné májové dny!
Ať žije 1. máj!
Proletáři všech zemí spojte se, aj…
Okna škol, obchodů, komunálu, JZD, ale i domů musela být vyzdobena vlajkami – naší a sovětskou.
Mezi lidmi jely pomalu alegorické vozy (traktory nebo kombajny) s podobnými nápisy jako na nesoucích se transparentech.
U JZD někteří účastníci průvodu nasedli do autobusů a jeli pokračovat v oslavě 1.máje do Uh.Brodu, jiní šli rychle a rádi domů, že už to mají za sebou.
Televize celodenně vysílala zprávy z oslav ze všech komunistických zemí, hlavně Moskvy, kde se na Rudém náměstí konaly přehlídky sovětské armády a ukazovala moc SSSR.

OSLAVY VŘSR

Každoročně se v předvečer Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR – začala 7.11.1917 výstřelem z lodi Aurora) dne 6.11. konal v Nivnici lampionový průvod, kterého se museli povinně účastnit žáci a učitelé zdejší školy za hojné účasti místních obyvatel. Sraz býval kolem 18 hod. u budovy dolní školy a za doprovodu místní hudby se přešlo k památníku padlých v II. světové válce v parku.
Po naší a sovětské hymně následovalo položení věnců k pomníku a proslovy funkcionářů KSČ.


V šedesátých letech vycházel NIVNICKÝ ZPRAVODAJ, ve kterém byli občané informováni o dění v obci a hlavně jim bylo podsouváno, jak by bez komunistické strany nepřežili a nedošli lepších zítřků. Názor si udělejte sami, zde je doslovný opis:

NIVNICKÝ ZPRAVODAJ č. 2
-------------------------------
Nechť žije a vzkvétá naše republika – socialistická vlast pracujících

Agitační neděle v Nivnici dne 24. dubna 1960
---------------------------------------------------
Za veselého vyhrávání místního rozhlasu nastoupilo v neděli 24. dubna 43 agitačních dvojic k návštěvě občanů. Navštívili celkem 624 domy a hovořili s občany o 15. výročí osvobození ČSR, o 1. máji a o akcích k dalšímu zvelebení obce.
Byli vesměs srdečně vítáni.Celá vesnice žila pod dojmem vyhlášeného snížení cen, které svědčí nejlépe o dobrém stavu hospodaření našeho státu a prozíravém vedení KSČ na všech úsecích našeho hospodářství.
Výsledky agitační neděle jsou velmi uspokojivé. K dosavadním
19 281 brigádnickým hodinám přibylo dalších 919 hodin na koupaliště, 337 na pomoc výstavbě JZD, 2020 hod. na úpravu obce, celkem dalších 3 276 brigádnických hodin.
Mnozí občané dali si další velmi hodnotné závazky: 2 170 l mléka, 13 125 kusů vajec. Musíme veřejně pochválit aspoň některé občany, jejichž závazky jsou cenným příspěvkem pro veřejné zásobování. Fr. Smetana 186 dodá 1 vepře, J. Kapsa 193: 300 ks vajec, Jos. Pražan 511: 200 ks vajec, Fr. Soukeník 714: 1000 l mléka a 200 vajec, K. Smetana 63: 200 l mléka a 400 ks vajec a celá řada dalších.
Věříme, že i další návštěvy agitátorů proběhnou stejně úspěšně.

Nové úspěchy socialismu – další zvýšení životní úrovně
--------------------------------------------------------------
Šesté snížení cen od r. 1953 znamená další zvýšení životní úrovně pracujících. Snížení maloobchodních cen představuje 1,8 miliardy Kčs, snížení světelné sazby 140 milionů Kčs, zvýšení starobních a jiných důchodů 120 milionů Kčs. Poskytování učebnic a školních pomůcek bezplatně všem žákům činí 400 milionů Kčs. Jenom na osmileté střední škole v Nivnici ušetří rodiče tímto opatřením
96 000 Kčs.
Zatím co v kapitalistických státech ceny životních potřeb stále rostou, u nás, dík péči ÚV KSČ a vlády stoupá životní úroveň podle plánu.

Dokončení jarního úklidu a výzdoba obce k 1. máji
---------------------------------------------------------
Dík občanům, kteří v sobotu 23. dubna odpracovali při jarním úklidu obce 713 hodin! Věříme, že všichni občané přiloží v těchto dnech ruku k dílu, aby naše obec a hlavně veřejná prostranství zářila k 1. máji čistotou a úpravností.
Žádáme také, aby všechny domy byly k 1. máji slavnostně vyzdobeny.

Veřejná schůze 28. dubna
-----------------------------
Zveme srdečně všechny občany na veřejnou schůzi, která se koná 28. dubna o 8. hodině večer v sále Besedy. Na schůzi promluví předseda ONV a návrhu nové ústavy a MV NF seznámí občanstvo s Kandidáty do MNV a ONV.

Znovu též připomínáme oslavu osvobození Nivnice 26. dubna.
V 19:30 hod. průvod k pomníku Rudoarmějců
V 20:00 hod. přednáška v kinosále: „15 let budování ČSR“ /prof. Semela/

Agitační středisko dne 26. dubna 1960


NIVNICKÝ ZPRAVODAJ č.5
------------------------------
Světový tábor míru v čele se Sovětským svazem nastupuje do důležitého stádia boje za světový mír.
-------------------------------------------
16. května se sejdou v Paříži představitelé čtyř velmocí – SSSR, USA, Anglie a Francie, aby se pokusili rozřešit mírovou cestou nejpalčivější problémy mírového soužití národů /Berlín, atomové zbraně, odzbrojení, rozšiřování mírové spolupráce národů/. Sledujte pozorně tisk i rozhlas. Dvě světové války zahubily desítky milionů lidí a způsobily bilionové škody. Pracující na celém světě stojí na stráži. Uvědomme si, že každý z nás může přispět věci míru především poctivou prací a svědomitým vykonáváním veřejných funkcí. Proto v nastávajících volbách si zvolíme za poslance občany, kteří dali do služeb lidu všechny své schopnosti a kteří budou nadšenými bojovníky za vybudování socialistické společnosti a za nastolení světového míru.

Imperialistická provokace – světová ostuda USA
-------------------------------------------------------
1. května byl sestřelen nad územím SSSR americký špion, když se pokoušel fotografovati vojenské a hospodářské objekty SSSR. Byla to další drzá provokace imperialistů, kterou odsuzuje celý svět.
Letec letěl ve výši 20 000 m a cítil se úplně bezpečným před zásahem ze země. Ale sovětská raketa si našla bezpečně svůj cíl a potvrdila to, co soudr. Chruščov stále říká, že sovětská vojenská technika je lepší než americká. Materiál nalezený v letadle, znovu prokázal špinavou politiku amerických imperialistů, ale kromě toho se 1. května též definitivně zhroutila pověst o nepřekonatelnosti americké techniky. Lidově řečeno se potvrdilo: „Kam se na nás hrabete?“

JZD Jiříhi Dimitrova a Přerovská výzva
---------------------------------------------
Úspěšné provedení I. etapy jarních prací a uzavření závazků k překročení CVP – učinilo tak 45 jednotlivců a 4 kolektivy – vytvořilo předpoklady pro zvýšení plánu rostlinné výroby v r. 1960
Naše družstvo zvyšuje plánovaný výnos u jarní pšenice z 25 na 25,5 q, u jarního ječmene z 30 na 31 q, u ovsa z 29 na 30 q, u cukrovky z 350 na 355 q, u sena z 35 na 37 q, u kukuřice na zeleno ze 400 na 450 q. Dále zvyšuje osevní plochu kukuřice na siláž ze 32 na 60 ha. Vyhlásilo též další opatření na zvýšení rostlinné výroby: Do konce května založiti 2 200 m3 kompostů místo plánovaných 1 400 m3. Provésti svépomocí rekonstrukci odvodňovacího zařízení na 15 ha. Provést chemické hubení plevelů na 245 ha obilovin a na 55 ha kukuřice. Zaset 120 ha letních směsek a 13 ha směsek ozimých. Tato opatření mohou podstatně zlepšit krmivovou základnu JZD a tím i podstatně zvýšit výrobu živočišnou. Věříme, že družstevníci své závazky splní. Je ovšem nutno, aby všichni družstevníci přiložili poctivě ruce k dílu. To je hlavní záruka úspěchu.
Zdar uvědomělým průkopníkům socialistické velkovýroby v JZD Jiřího Dimitrova!

Agitační středisko dne 12. května 1960


NIVNICKÝ ZPRAVODAJ č. 6
------------------------------
Volíme socialismus a mír! Volíme šťastnou bodoucnost našich dětí!

Ve středu dne 25. května koná se veřejná schůze v sále Besedy o 20. hod. Na této schůzi se našim voličům představí kandidát za poslance do Národního shromáždění v našem volebním obvodě s. Vodsloň a kandidát do KNV s. Moštěk. Zveme občany k hojné účasti.

Abychom nezapomínali na „staré zlaté časy“, uveřejňujeme dnes opis fotokopie „žebračenky“ z 1. republiky, která byla uveřejněna dne 17.5. v RP:

18747     Ministerstvosociální péče
     Příděl chleba pro děti nezaměstnaných
     Poukázka na 1 bochník chleba ve váze 1,2 kg
 Jméno nezaměstnaného: 195
     20.dubna 1934     Razítko okresního výboru

V dubnu 1960 bylo v Nivnici zaměstnáno 893 dělníků /kromě družstevníků/ a 417 osob pobírá důchod.
V tomtéž měsíci bylo prodáno v našich prodejnách 70 000 rohlíků, převážně dětem!

Nivnické aktuality
--------------------
Práce na novém koupališti jsou v plném proudu. Je dokončen výkop a betonuje se zdivo. Vyrůstá moderní koupaliště v rozměrech 35×15 m, které bude vybaveno kabinami, záchody, sprchami, filtračním zařízením, dětským hřištěm se skluzavkou a oploceno. Na vybudování koupaliště bylo upsáno 11 300 brigádnických hodin. Organizujte hromadné výpravy masových složek. Mládež by měla jít příkladem! Brigádníci se mohou hlásit na pracovišti denně /lopata, krompáč/. Materiál je zajištěn v
akci Z.
Věříme, že společnou prací koupaliště v letošním jubilejním roce dokončíme a že ještě letos umožníme mládeži hygienické koupání!

Další zprávy: V pátek 20. května o 20. hod. koná se v agitačním středisku přednáška o mezinárodním postavení ČSR a beseda s místním kronikářem. Zveme občany k hojné účasti. Účastníci si mohou zároveň prohlédnout zajímavou výstavku dokumentů a fotografií z místní kroniky.
V úterý 24. května přijďte se v hojném počtu podívat do našeho kina na český barevný film S p a r t a k i á d a. Tento hodnotný film se promítá pro všechny návštěvníky zdarma. Vstup na představení je volný. Začátek o 20. hod.

Zdar našim družstevnicím!
-------------------------------
Do dnešního dne vyjednotily 51% cukrovky z celkového osevu 192 ha.
Také mechanizátoři podali velmi pěkný výkon. K dnešnímu dni je zaseta všechna plánovaná kukuřice na 166nha.
Nynější příznivé klimatické poměry vyžadují od družstevníků velké vypětí všech sil a dobrou organizaci, aby úspěšně dokončili 2. etapu jarních prací.
Přejeme jim co největší úspěchy!

Agitační středisko dne 19. května 1960


POČASÍ

 • 1950 – 28 velkých požárů v tomto roce
 • 1952 – výskyt slintavky a kulhavky skotu
 • 1953 (9. – 12. 5.) – mrazíky a hodně sněhu, způsobující polomy stromů
 • 1954 (jaro) – přemnožení housenek bource prstenčitého = 50% ovocných stromů zničeno
 • 1954 (12.-16.5.) – 4 sněhové bouře
 • 1955 (8. a 9. srpna) – nepřetržitý déšť, který způsobil rozvodnění potoka v Nivnici
 • 1955 (14. srpna) – druhá, ještě vetší, povodeň toho roku